MENIGHEDSRÅDETS SYN PÅ ...


Menighedssyn, frivilligsyn, medarbejdersyn, ledelsessyn og musiksyn ved Nørrelandskirken

Udarbejdet og godkendt af menighedsrådet marts 2015 til brug i menighedsarbejdet ved Nørrelandskirken.

Musiksynet er udarbejdet og godkendt af menighedsrådet i april 2020.


Menighedssyn


Vi er et fællesskab på vandring i efterfølgelse af Jesus. På denne vandring er menigheden et tjenende fællesskab, der med det kristne evangelium som udgangspunkt for vores praksis ønsker at tjene Gud, tjene mennesker i vores by og tjene hinanden.

Vi ser menigheden som et fællesskab af Jesu disciple der er sat til at leve  i indbyrdes kærlighed.

Vi ser mangfoldighed som en styrke, som hjælper os til at være menighed for og med mange – forskellighed gør stærk. Vi ønsker at invitere andre med, så vi sammen kan lære Jesus bedre at kende.

Vi anser gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission som ufravigelige kerneopgaver.

 

Frivillighedssyn


Menigheden er som Kristi legeme, hvor alle har en plads og ingen kan undværes.

Vi tror på, at alle i menigheden har nådegaver og evner som kan blive andre til gavn og Gud til ære.

Vi inddrager frivillige fordi det udfolder os som menighed og giver mulighed for at række ud til flere. Vi tror på at dét at have en tjeneste kan give ejerskab for menigheden og styrke den enkeltes Gudsforhold.

 

Musiksyn


Formål med musikken

Musikken ved gudstjenesten skal understrege og understøtte evangeliets forkyndelse. Musikken er således ikke et mål i sig selv, men et redskab for at mennesker må blive mødt af Kristus – der hvor de er.

Vi kan komme til Gud i musikken og sangen. Sangen og musikken kan åbne op, så vi træder ind i Guds nærvær. Vi er en kirke i bevægelse for til alle tider at nå sogn og menighed med evangeliet. Derfor ønsker vi også at lade os inspirere af den klassiske, såvel som den rytmiske musik, de gamle og de nye salmer og sange, de forskellige genre, melodier og instrumenter i ønsket om at være kirke for stadigt flere.

Genrer og udtryk

Evangelisk-luthersk kristendom er ikke knyttet til en bestemt musikgenre. Det betyder at én genre ikke har forrang frem for en anden. Musikken i en gudstjeneste kan være mange genre, fx klassisk, jazz, pop og rytmisk. Det kan være på mange forskellige instrumenter blandt andet flygel, trommer, guitar og orgel.

Vi vil inddrage ansatte og frivilliges musiske nådegaver og kompetencer. Vi vil bruge lydanlægget når det giver mening.

  Godkendt af Menighedsrådet ved Nørrelandskirken april 2020

Medarbejdersyn


Vores syn på ansatte medarbejdere er, at de er en del af menigheden og derigennem en del af det tjenende fællesskab. Som ansat er man med til at facilitere rammer, som andre kan vokse i samtidig med at man tjener med sine nådegaver og kompetencer. En god medarbejder er også én der spiller sin kollega bedre og har til hensigt at inddrage menighedens frivillige, hvis det er muligt.

Vores medarbejdersyn indebærer en kultur hvor der er plads til at afprøve nyt og hvor fejl er noget man lærer af.

 

Ledelsessyn


Menighedsrådet har det øverste ansvar for ledelsen ved Nørrelands-kirken. I det daglige varetages den udøvende funktion heraf af en daglig leder.

Vores syn på ledelse er, at det er en understøttende funktion, der skal styrke kirkens evne til at løse sin opgave, og opfylde sine mål.

Ledelse skal hjælpe den enkelte medarbejder, ansatte såvel som frivillige, til at lykkes i sine opgaver og i arbejdet med at give visionen liv.

Ledelse skal opmuntre menigheden til at virkeliggøre sin vision.

Vi ser ledelse som et redskab der kan sikre retning og mål, og give motivation, sparring og højne trivsel.